Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Krawczyki prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą OPTICOM.SOLUTIONS MACIEJ KRAWCZYK z siedzibą w Kielcach, adres do korespondencji: ul. Malików 146B, 25-670 Kielce, NIP: 6631750179, REGON: 260474156;

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: kontaktują się poprzez adres e-mail: odo@opticom.solutions, telefonicznie na numer telefonu: 697 414 426, lub pisemnie na adres Administratora;

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, zamówień, obsługi zgłoszeń I udzielania na nie odpowiedzi.

4.Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zaspokajaj potrzeby różnych scenariuszy związanych z odzyskiwaniem danych, takich jak przywracanie na poziomie plików, natychmiastowe i pełne przywracanie maszyny wirtualnej lub natychmiastowe przywracanie do programu Synology Virtual Machine Manager.